Saturday, December 09, 2006

دیگر نمیدانم با خود چه کنم*!


I don't know what else to do with myself!*
!*دیگر نمیدانم با خود چه کنم

نمایش ویدئو به همراه دیدار ‌با هنرمندان در
AK۲۸
شنبه نهم دسامبر ۲۰۰۶
استکهلم
با نمایش ویدئوهایی از دیوید بلاندی (انگلستان)، سلیم بیرسل (بلژیک)، امیرعلی قاسمی (ایران)، یونی گرتسن (نروژ)، سو کوآنگ یو(تایوان)، عدنان یلدیز(ترکیه).

کیورتور ها: استر لو و عدنان یلدیز

استر‌ لو و عدنان ‌یلدیز شما را به بحث درباره نقش-موقعیت هنرمند با ارجاع به ساختارهای در حال تغییر هنر معاصر فرا می‌خوانند.امروزه هنرمندان‌ به جهت بینال‌ها ، فرصت های مطالعاتی و نیز نمایشگاه های بزرگ و پر‌طمطراق بسیار سفر می کنند، در حالیکه غالبا مایل نیستند در این ماجرا به عنوان یک توریست نقش ایفا کنند به طرقی توریست محسوب میشوند. دو کیورتور این پروژه، در راستای تحقیق‌شان در استکهلم، ویدئو‌های الهام بخشی را برگزیده‌اند که ازطریق آنها این مقوله را به بحث بنشینند که هنرمندان چگونه خود را در بستر سفر مورد نظر ساختارزدایی و قصه پردازی کرده، می‌سازند و بازتولید می‌کنند. بدین منظور استر‌ لو و عدنان ‌یالدیز با معرفی مفهوم “مسافرجهانی” این مقوله را درحول موضوعات داغی چون “نیو-اینترناسونالیزم”، “هویت‌های سیار”، “بازاریابی برای هنر”، جهانی سازی-گرایی” ردیابی و باز‌خوانی کنند.

* عنوان نمایشگاه از آهنگی از گروه وایت استرایپز گرفته شده با تغییری مختصر!
** این نمایشگاه پیش درآمدی است بر پروژه “راهنمای زنده‌‌ماندن در استکهلم‌” که پروژه‌ای نمایشگاهی ِ تحقیقی‌ای است از عدنان یلدیز.

No comments: