Monday, April 03, 2006

هیچ چیز سر جای خودش نیست؟

شاید این طبیعت دنیاست که به جابجایی نیاز دارد؟

No comments: