Thursday, June 01, 2006

نمایشگاه تصویرسازی های دیجیتال بهرنگ صمدزادگان


خیابان ونک شماره 13 شما را دعوت میکند
بهشت وجهنم بهرنگ صمدزادگان را ببینید
خرداد19 تا 1 تیرماه هشتاد وپنج
شنبه تا پنجشنبه 5 تا 7 بعد ازظهر

No comments: