Tuesday, February 14, 2006

برنامه ریزی و برنامه ریزی

این هفته هفته برنامه ریزی درپارکینگالری بود در بهار خبر های خوبی هست
اگر همه چیز به خوبی پیش برود همه چیز خواهیم داشت ورکشاپ نمایشگاه و... که مرا بسیار ذوق زده می کند همانطور که مرا می ترساند
روزهای ساکتی است موبایلم را ساکت کرده بودم اما
امروز SMS بارون شدم
نمی گم برای چی اما حتما خودتون میتونید حدس بزنید

No comments: