Monday, January 02, 2006

افسردگی عمیق 2

افسردگی عمیق را یادتون هست
این روزها مشغول انتخاب کار هایی برای نمایشگاه دوم هستم
شاید اسمش باشد
!افسردگی عمیق تر
اینبار فراخوانی وجود ندارد
اما یک تیم انتخاب کننده داریم
بزودی در مورد این نمایشگاه بیشتر مینویسم
فعلن
!یا حق

No comments: