Sunday, January 22, 2006

افسردگی عمیق - تهران - تابستان 85

بنا بر گفتگو های اولیه با مدیران گالری های آتبین و طراحان آزاد
اوایل تیر ماه 85 سعی خواهم داشت یک افسردگی عمیق دیگر راه بیاندازم
این بار یک هیات انتخاب کار ها را بر خواهد گزید
این روز ها مشغول نوشتن فراخوان آن هستم و ... بزودی در سایت پارکینگالری منتشر می کنم
منتظر باشید

No comments: